Uchwała SN z dnia 14 września 2005 r. (sygn. III CZP 58/ 05) wyrażająca pogląd, że prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej określonej w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe posiada istotne znaczenie praktyczne, ponieważ przesądza nie tylko o dopuszczalności złożenia wniosku przez prokuratora w sprawach objętych regulacją przepisów art. 373-377 przywoływanej ustawy, ale również o dopuszczalności udziału prokuratora w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z treścią przepisu art. 373 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, pozbawienie prawa działalności gospodarczej może dotyczyć działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Read More