Doradca restrukturyzacyjny jest „wolnym zawodem”, regulowanym Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850) i sklasyfikowanym pod pozycją nr 121104 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644).


Wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego polega między innymi na sprawowaniu funkcji:

 • Syndyka;
 • Tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS);
 • Zarządcy;
 • Nadzorcy sądowego;
 • Nadzorcy układu;
 • Zarządcy przymusowego;
 • Kuratora;
 • Likwidatora.

w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw:

 • Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

Doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, obejmujące:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

doradca_restrukturyzacyjny


Kodeks etyki doradcy restrukturyzacyjnego

Kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji

Syndyk – kim jest i w czym może pomóc?

Syndyk do niedawna był niezależnym zawodem wykonywanym w celu likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym. Po wejściu w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 1 stycznia 2016 roku, licencja syndyka została zastąpiona licencją doradcy restrukturyzacyjnego. W momencie wdrożenia nowych przepisów, zawód ten stał się funkcją powoływaną w przypadku ogłoszenia upadłości. Zakres jego obowiązków jako likwidatora upadłościowego pozostał ten sam, ale od tej pory funkcję syndyka może sprawować wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Obejmując funkcję syndyka, doradca restrukturyzacyjny:

 • obejmuje majątek upadłego i zarządza nim,
 • zabezpiecza tenże majątek,
 • likwiduje jego składniki.

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny ma dużo szerszy zakres kompetencji, niż syndyk. Może więc pełnić też rolę nadzorcy sądowego, zarządcy i zarządcy przymusowego, nadzorcy układu, kuratora oraz likwidatora majątku. W Sanatio udzielamy porad, opinii oraz wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wspieramy podmioty w zakresie właściwych kierunków działań, a także w negocjacjach wierzycieli z dłużnikami i na odwrót. Doradzamy w kwestii zabezpieczenia interesów stron umowy oraz co do brzmienia kontraktów.

Dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim kompetencjom doradca restrukturyzacyjny kancelarii Sanatio może występować jako pełnomocnik procesowy w sprawach restrukturyzacji i upadłości. Sygnałem alarmowym do kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym może być rozwiązanie umowy z ważnym partnerem handlowym, przy jednoczesnym nienadążaniem za spłatą należności. Warto zgłosić się po poradę również w sytuacji, gdy wierzyciel domaga się szybkiego uregulowania zadłużenia, a przede wszystkim wtedy, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest w bardzo złym stanie. Przeprowadzimy kompleksowy audyt i zatroszczymy się o dopełnienie wszelkich formalności.

Zapraszamy Państwa do współpracy.