Doradca restrukturyzacyjny jest „wolnym zawodem”, regulowanym Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850) i sklasyfikowanym pod pozycją nr 121104 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644).


Wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego polega między innymi na sprawowaniu funkcji:

 • Syndyka;
 • Tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS);
 • Zarządcy;
 • Nadzorcy sądowego;
 • Nadzorcy układu;
 • Zarządcy przymusowego;
 • Kuratora;
 • Likwidatora.

w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw:

 • Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

Doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, obejmujące:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

doradca_restrukturyzacyjny


Kodeks etyki doradcy restrukturyzacyjnego

Kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji

Syndyk – kim jest i w czym może pomóc?

Syndyk do niedawna był niezależnym zawodem wykonywanym w celu likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym. Po wejściu w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 1 stycznia 2016 roku, licencja syndyka została zastąpiona licencją doradcy restrukturyzacyjnego. W momencie wdrożenia nowych przepisów, zawód ten stał się funkcją powoływaną w przypadku ogłoszenia upadłości. Zakres jego obowiązków jako likwidatora upadłościowego pozostał ten sam, ale od tej pory funkcję syndyka może sprawować wyłącznie osoba posiadająca wspomnianą licencję.

W naszej kancelarii otrzymają Państwo pomoc syndyka w kwestiach takich jak:

 • objęcie majątku upadłego i zarządzanie nim,
 • zabezpieczenie majątku,
 • likwidacja przedsiębiorstwa.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny ma dużo szerszy zakres kompetencji, niż syndyk. Może więc pełnić też rolę nadzorcy sądowego, zarządcy i zarządcy przymusowego, nadzorcy układu, kuratora oraz likwidatora majątku. W Sanatio udzielamy porad, opinii oraz wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wspieramy podmioty w zakresie właściwych kierunków działań, a także w negocjacjach wierzycieli z dłużnikami i na odwrót. Doradzamy w kwestii zabezpieczenia interesów stron umowy oraz co do brzmienia kontraktów.

Dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim kompetencjom doradca restrukturyzacyjny kancelarii Sanatio może występować jako pełnomocnik procesowy w sprawach restrukturyzacji i upadłości. Sygnałem alarmowym do kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym może być rozwiązanie umowy z ważnym partnerem handlowym, przy jednoczesnym nienadążaniem za spłatą należności. Warto zgłosić się po poradę również w sytuacji, gdy wierzyciel domaga się szybkiego uregulowania zadłużenia, a przede wszystkim wtedy, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest w bardzo złym stanie. Przeprowadzimy kompleksowy audyt i zatroszczymy się o dopełnienie wszelkich formalności.

Zapraszamy Państwa do współpracy.