Doradca restrukturyzacyjny jest „wolnym zawodem”, regulowanym Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850) i sklasyfikowanym pod pozycją nr 121104 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644).


Wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego polega między innymi na sprawowaniu funkcji:

 • Syndyka;
 • Tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS);
 • Zarządcy;
 • Nadzorcy sądowego;
 • Nadzorcy układu;
 • Zarządcy przymusowego;
 • Kuratora;
 • Likwidatora.

w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw:

 • Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

Doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, obejmujące:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

doradca_restrukturyzacyjny


Kodeks etyki doradcy restrukturyzacyjnego

Kodeks dobrych praktyk restrukturyzacji