Podstawowym założeniem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne jest wdrożenie skutecznych instrumentów, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapobieżenie jego likwidacji.

Nowe przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, za wyjątkiem regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r.  Przepisy dot. CRRU wejdą w życie później, tj. 1 lutego 2018 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub dłużnika niewypłacalnego. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.