8 września 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks cywilny, które wprowadzają do krajowego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych. Nowa regulacja dotyczy również formy elektronicznej.

Nowa forma szczególna czynności prawnych, czyli forma dokumentowa ma usprawnić dokonywanie czynności prawnych, gwarantując jednocześnie, że dokumenty będą pełnić określoną dla nich w procedurze cywilnej funkcję dowodową.

Ustawodawca przyjął, że forma dokumentowa będzie zachowana wówczas, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która to oświadczenie złożyła. Podpis w takim przypadku nie będzie elementem koniecznym dla zachowania tej formy czynności prawnej. Wymagane będzie natomiast istnienie samego dokumentu, czyli nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią. Fizyczna postać nośnika (papier, plik komputerowy) jest drugorzędna – istotne bowiem jest, aby sposób zapisania na tym nośniku informacji umożliwiał jej odtworzenie i utrwalenie.