10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorca, który odrzuci reklamację konsumenta będzie musiał poinformować go o pozasądowej możliwości rozwiązania sporu. Nie każdy przedsiębiorca musi się zgodzić na arbitraż, jednak każdy o braku zgody będzie musiał swojego klienta poinformować.

Nowelizacja przepisów zobowiązuje przedsiębiorców do poinformowania o tym na stronach internetowych i w ogólnych warunkach umów, które zawierają z konsumentami. Wymagane będzie conajmniej wskazanie nazwy podmiotu, do którego konsument może się zwrócić, by rozwiązać powstały z przedsiębiorcą  spór.

W przypadku, gdy przedsiębiorca odrzuci reklamację, będzie miał obowiązek poinformować konsumenta o tym, czy zgadza się na pozasądowe rozwiązanie sporu  lub czy na taki sposób nie wyraża zgody. Odpowiadając na reklamację, należy poinformować konsumenta – w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, który podmiot jest właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu. Podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów konsumenckich będzie można znaleźć na stronie UOKiK. Należy mieć na uwadze, że brak powyższej informacji oznaczać będzie automatycznie, że przedsiębiorca zgadza się na rozwiązanie sporu na drodze pozasądowej.

Przedsiębiorcy, prowadzący sklepy internetowe mają identyczne obowiązki względem konsumenta. Zobowiązani są ponadto (od 9 stycznia 2016 r.) do udostępniania na swojej stronie internetowej linku do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online (ODR) i to niezależnie od tego, czy wyrażają zgodę na pozasądowy tryb rozwiązania sporu, czy nie.

Należy pamiętać, że pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dla większości przedsiębiorców dobrowolne (wyjątki odnoszą się do banków, SKOK’ów a także do towarzystw ubezpieczeniowych). Jednak, wyrazić zgodę na taką formę rozwiązania sporu muszą obie strony. Co do zasady, postępowanie wszczynane jest na wniosek konsumenta. Regulamin przedsiębiorcy może jednak dopuszczać, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.

Polubowne sposoby rozwiązania sporów (tzw. ADR’y) są tańsze i szybsze niż klasyczne postępowania sądowe. Sprawy bowiem powinny być rozwiązane w ciągu 90 dni od chwili zebrania wszystkich informacji.

Więcej na temat nowej ustawy TUTAJ

Opracowano na podst. informacji dostępnej na stronie: www.uokik.gov.pl

Jarosław W. MROŻEK