Zmiany w prawie. Upadłość konsumencka.

W 2016 r. upadłość konsumencką ogłosiło w Polsce prawie 4,3 tys. osób i jest to o 85 proc. więcej niż w 2015 r. (za „Bisnode Polska”). Jednak liczba upadłości konsumenckich w naszym kraju odbiega mocno od liczby upadłości ogłaszanych w innych krajach europejskich, dla porównania – w Niemczech w 2015 r. ogłoszono upadłość konsumencką wobec prawie 108 tys. osób. Pomimo znacznie niższej skali problemu, sądy w Polsce nie radzą sobie wystarczająco z rosnącą liczbą tego rodzaju spraw. Obecnie więc Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ustawie.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.

10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorca, który odrzuci reklamację konsumenta będzie musiał poinformować go o pozasądowej możliwości rozwiązania sporu. Nie każdy przedsiębiorca musi się zgodzić na arbitraż, jednak każdy o braku zgody będzie musiał swojego klienta poinformować.

Nowe narzędzia do walki z przestępczością zorganizowaną

10 października 2016 r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.:

Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości RP a otworzył ją Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew ZIOBRO.

W polskim prawie istnieją już rozwiązania przewidujące konfiskatę rozszerzoną. Są one jednak niedoskonałe i nie odpowiadają przyjętym dyrektywom europejskim oraz realnym potrzebom skutecznego zwalczania wielkich oszustw i afer gospodarczych. Propozycje zmian w prawie, przygotowane przez resort sprawiedliwości, umożliwiające konfiskatę majątku pochodzącego z przestępstw, pozwolą skutecznie walczyć z przestępczością zorganizowaną a także dostosują polskie prawo do współczesnych standardów.

Kredyty we frankach

Jak informuje BIK, aktualnie ok. 899 tys. osób w Polsce spłaca kredyty  denominowane bądź indeksowane do franka szwajcarskiego. 95% tzw. „frankowiczów” zaciągnęło tylko jeden kredyt mieszkaniowy, co oznacza, że w przeważającej większości przypadków kredyt w CHF był przeznaczany na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłacający kredyty we frankach stanowią blisko 6% ogólnej liczby wszystkich kredytobiorców w Polsce. Aktualna kwota zadłużenia (także niehipotecznego) we frankach wynosi ok. 167 mld PLN, co stanowi niecałe 30% ogólnej sumy zobowiązań kredytowych.

Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

8 września 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks cywilny, które wprowadzają do krajowego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych. Nowa regulacja dotyczy również formy elektronicznej.

Nowa forma szczególna czynności prawnych, czyli forma dokumentowa ma usprawnić dokonywanie czynności prawnych, gwarantując jednocześnie, że dokumenty będą pełnić określoną dla nich w procedurze cywilnej funkcję dowodową.

Ustawodawca przyjął, że forma dokumentowa będzie zachowana wówczas, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która to oświadczenie złożyła. Podpis w takim przypadku nie będzie elementem koniecznym dla zachowania tej formy czynności prawnej. Wymagane będzie natomiast istnienie samego dokumentu, czyli nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią. Fizyczna postać nośnika (papier, plik komputerowy) jest drugorzędna – istotne bowiem jest, aby sposób zapisania na tym nośniku informacji umożliwiał jej odtworzenie i utrwalenie.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén