Rada wierzycieli jest organem kontrolnym i doradczym ustanawianym w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej pr) i znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe (dalej pu) przyznają wierzycielom większe możliwości działania niż za rządów poprzedniej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Od 1 stycznia 2016 r. sędzia-komisarz może, o ile uzna za potrzebne, powołać radę wierzycieli z urzędu. Rada może również zostać powołana na wniosek:

  • dłużnika;
  • co najmniej 3 wierzycieli;
  • wierzyciela lub wierzycieli dysponujących sumą co najmniej 20% wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 pr.