Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne Page 1 of 3

Nowe narzędzia do walki z przestępczością zorganizowaną

10 października 2016 r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.:

Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości RP a otworzył ją Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew ZIOBRO.

W polskim prawie istnieją już rozwiązania przewidujące konfiskatę rozszerzoną. Są one jednak niedoskonałe i nie odpowiadają przyjętym dyrektywom europejskim oraz realnym potrzebom skutecznego zwalczania wielkich oszustw i afer gospodarczych. Propozycje zmian w prawie, przygotowane przez resort sprawiedliwości, umożliwiające konfiskatę majątku pochodzącego z przestępstw, pozwolą skutecznie walczyć z przestępczością zorganizowaną a także dostosują polskie prawo do współczesnych standardów.

Rada wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne.

Rada wierzycieli jest organem kontrolnym i doradczym ustanawianym w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej pr) i znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe (dalej pu) przyznają wierzycielom większe możliwości działania niż za rządów poprzedniej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Od 1 stycznia 2016 r. sędzia-komisarz może, o ile uzna za potrzebne, powołać radę wierzycieli z urzędu. Rada może również zostać powołana na wniosek:

  • dłużnika;
  • co najmniej 3 wierzycieli;
  • wierzyciela lub wierzycieli dysponujących sumą co najmniej 20% wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 pr.

Konferencja naukowa. Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego.

Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego.

6 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się, organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS ogólnopolska konferencja naukowa, której tematem były aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które wchodzą w życie we wrześniu br.

Zaproszeni prelegenci przedstawili najistotniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia, dotyczące pozycji komorników oraz czynności egzekucyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych w prawie polskim.

Nowe prawo restrukturyzacyjne. Spotkanie w Szczecinie.

10 marca 2016 r. zapraszam wszystkie osoby, zainteresowane poszerzeniem wiedzy z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego na prezentację pt. „Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje prawne szansą dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością”.

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 86, o godz. 15:00.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa „Prawo restrukturyzacyjne” oraz nowelizacja ustawy „Prawo upadłościowe”. Nowe przepisy prawne wspierają przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych i umożliwiają przeprowadzenie postępowań naprawczych. Celem prezentacji jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz zastosowań praktycznych przepisów ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”, w odniesieniu do dla przedsiębiorców, którzy planują występować w roli dłużnika lub wierzyciela. Nowe narzędzie prawne stwarza szerokie możliwości firmom na wprowadzenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie pozwala odzyskać równowagę finansową w celu kontynuowania działalności gospodarczej.

Nowe prawo upadłościowe od 1 stycznia 2016 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w Prawie upadłościowym (dalej pu) złagodziły warunki zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Ogólnym warunkiem zwolnienia członka zarządu sp. z o.o., wynikającym z art. 229 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Nowe Prawo upadłościowe w art. 21  ust. 1 określa termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który wynosi 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności (dotychczas obowiązywał okres czternastodniowy). Zmianie uległa również definicja samego stanu niewypłacalności. Na gruncie nowego Prawa upadłościowego zawarte zostało domniemanie, że stan niewypłacalności istnieje, jeżeli zaległości w płatnościach wynoszą co najmniej 3 miesiące (art. 11 ust. 1 pu) lub zobowiązania dłużnika przekraczają  wartość jego majątku przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust. 2 pu).

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén