Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - Restrukturyzacja przedsiębiorstw - Upadłość konsumencka - Mediacje

Kategoria: Prawo upadłościowe

Formularz wniosku. Upadłość konsumencka.

Od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne planujące złożyć wniosek o upadłość konsumencką mają obowiązek uczynić to na specjalnym formularzu. Wnioski o upadłość konsumencką, składane po wejściu w życie nowelizacji Prawa upadłościowego, uchybiające temu obowiązkowi będą skutkowały wezwaniem dłużnika do uzupełnienia braku przez ponowne złożenie wniosku na formularzu. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje zwrot wniosku. Zwrócony wniosek nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką można pobrać TUTAJ.

Jarosław MROŻEK

Nowe prawo upadłościowe od 1 stycznia 2016 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w Prawie upadłościowym (dalej pu) złagodziły warunki zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Ogólnym warunkiem zwolnienia członka zarządu sp. z o.o., wynikającym z art. 229 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Nowe Prawo upadłościowe w art. 21  ust. 1 określa termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który wynosi 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności (dotychczas obowiązywał okres czternastodniowy). Zmianie uległa również definicja samego stanu niewypłacalności. Na gruncie nowego Prawa upadłościowego zawarte zostało domniemanie, że stan niewypłacalności istnieje, jeżeli zaległości w płatnościach wynoszą co najmniej 3 miesiące (art. 11 ust. 1 pu) lub zobowiązania dłużnika przekraczają  wartość jego majątku przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust. 2 pu).

Rekordowa liczba upadłości konsumenckich w 2015 r.

Jak poinformował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2015 r. ogłoszono 2 112 upadłości wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich).

Taka liczba upadłości jest wynikiem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła życie 31 grudnia 2014 r. Od roku obowiązujące przepisy zmieniły bowiem zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiany te spowodowały, że obecnie dużo łatwiej jest ogłosić upadłość osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Najwięcej upadłości konsumenckich w ubiegłym roku ogłoszono w woj. mazowieckim (25,90%), śląskim (10,98%) i wielkopolskim (9,33%).

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén