Kategoria: Prawo upadłościowe Page 1 of 2

Zmiany w prawie. Upadłość konsumencka.

W 2016 r. upadłość konsumencką ogłosiło w Polsce prawie 4,3 tys. osób i jest to o 85 proc. więcej niż w 2015 r. (za „Bisnode Polska”). Jednak liczba upadłości konsumenckich w naszym kraju odbiega mocno od liczby upadłości ogłaszanych w innych krajach europejskich, dla porównania – w Niemczech w 2015 r. ogłoszono upadłość konsumencką wobec prawie 108 tys. osób. Pomimo znacznie niższej skali problemu, sądy w Polsce nie radzą sobie wystarczająco z rosnącą liczbą tego rodzaju spraw. Obecnie więc Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ustawie.

Kiedy ogłosić upadłość konsumencką

Zgodnie z art. 10 Ustawy – Prawo upadłościowe (dalej pu) upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny . Rozwinięcie tego pojęcia odnaleźć można w artykule następnym ustawy, w którym czytamy, że „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”, przy czym „domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące”.

Podstawową zatem przesłanką ogłoszenia upadłości stanowi niewypłacalność dłużnika. Przez „niewykonywanie wymagalnych zobowiązań” ustawodawca rozumie niepłacenie długów, natomiast „niewypłacalność” określa jako taki stan rzeczy, w którym majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie wierzytelności, choćby stan ów nie został stwierdzony orzeczeniem sądu (ale np. powstał wskutek bezskuteczności prowadzonych przez wierzycieli egzekucji czy zaprzestania płaceni przez dłużnika długów). Ponadto, stan ten musi mieć charakter trwały. W orzecznictwie utrwaliło się bowiem stanowisko, że „krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie stanowi podstawy ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 pu można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań (orzeczenia SN: II CKN 874/ 98, V CSK 211/ 10, V CSK 320/ 10).

Upadłość konsumencka w drugim kwartale 2016 r.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej opublikował dane dotyczące upadłości konsumenckiej za drugi kwartał 2016 r. Z zaprezentowanego raportu wynika, że do 30 czerwca 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 1 992 ogłoszeń upadłości konsumenckiej.

Rekordowym miesiącem pod względem upadłości okazał się czerwiec, w którym zanotowano aż 450 upadłości. Jest to najwyższa liczba ogłoszeń od 31 grudnia 2014 r. tj, od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe zmieniającej zasady dotyczące upadłości konsumenckiej. Raport przypomina, że w całym 2015 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 2 112 osób. Wszystko zatem wskazuje, że w obecnym roku padnie nowy rekord.

Udział prokuratorów. Postępowanie upadłościowe.

Uchwała SN z dnia 14 września 2005 r. (sygn. III CZP 58/ 05) wyrażająca pogląd, że prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej określonej w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe posiada istotne znaczenie praktyczne, ponieważ przesądza nie tylko o dopuszczalności złożenia wniosku przez prokuratora w sprawach objętych regulacją przepisów art. 373-377 przywoływanej ustawy, ale również o dopuszczalności udziału prokuratora w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z treścią przepisu art. 373 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, pozbawienie prawa działalności gospodarczej może dotyczyć działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Konferencja naukowa. Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego.

Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego.

6 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się, organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS ogólnopolska konferencja naukowa, której tematem były aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które wchodzą w życie we wrześniu br.

Zaproszeni prelegenci przedstawili najistotniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia, dotyczące pozycji komorników oraz czynności egzekucyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych w prawie polskim.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén