W dniu 27 listopada 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one istotne zmiany,  m.in. uchylają art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny zostaje wreszcie wyeliminowany z porządku prawnego i banki nie będą mogły się nim już posługiwać.

Co więcej, wspomniana nowelizacja, wprowadza zmianę do art. 75 ustawy Prawo bankowe tj. ustawowy obowiązek banków (a także SKOK-ów) w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Zgodnie z nową regulacją, jeżeli kredytobiorca będzie się opóźniał ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank będzie zobowiązany do wezwania go do zapłaty wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni ale jednocześnie w tym wezwaniu musi się znaleźć informacja o możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Jeżeli kredytobiorca złoży taki wniosek, bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Warunki tej restrukturyzacji powinny zostać uzgodnione pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

W sytuacji, w której bank odrzuci wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, powinien przekazać kredytobiorcy, szczegółowe, pisemne wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Zasady powyższe należy stosować także do umów pożyczek pieniężnych udzielonych przez banki, jak również przez SKOK-i. Banki i SKOKi wymogi te powinny zacząć spełniać najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

Jarosław MROŻEK