Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne określa, kto może pełnić funkcję Nadzorców sądowych i Zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Co do zasady, funkcje te pełnią osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i licencję Doradcy restrukturyzacyjnego (art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne). Poza tymi osobami, funkcje Nadzorcy sądowego i Zarządcy może pełnić osoba prawna, działająca w formie spółki prawa handlowego (spółka osobowa lub kapitałowa). Ustawa wymaga, aby licencję Doradcy restrukturyzacyjnego posiadali wszyscy, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i całym swoim majątkiem  wspólnicy spółki osobowej (wspólnik spółki jawnej, komplementariusz, partner). Natomiast w przypadku spółki kapitałowej, wymóg posiadania licencji Doradcy restrukturyzacyjnego odnosi się do wszystkich członków zarządu.

Jarosław MROŻEK