Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne zezwala dłużnikom na wskazywanie osób, które będą prowadziły postępowania restrukturyzacyjne.

Zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem Zarządcy lub Nadzorcy sądowego, którymi są osoby posiadające licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

W pierwszym z postępowań restrukturyzacyjnych – Postępowaniu o zatwierdzenie układu, Nadzorcę układu wybiera dłużnik. Nadzorca pełni swoją funkcję na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawieranej z dłużnikiem. Z dwóch kolejnych postępowaniach, tj. w Przyśpieszonym postępowaniu układowym oraz Postępowaniu układowym Nadzorcę sądowego powołuje Sąd restrukturyzacyjny. W Postępowaniu sanacyjnym Zarządcę powołuje jest również Sąd. W ostatnich trzech rodzajach postępowań Sądy powołują na to stanowisko osoby wskazane we wniosku dłużnika, pod warunkiem dołączenia przez niego pisemnej zgody wierzycieli, którzy mają łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności.

Sąd restrukturyzacyjny może odmówić powołania wskazanej przez dłużnika osoby na stanowisko Nadzorcy sądowego, bądź Zarządcy wyłącznie w przypadku, gdyby zachodziły uzasadnione przyczyny, w szczególności gdyby wskazana osoba nie dawała rękojmi należytego wykonywania powierzonych jej przez Sąd obowiązków. Z dużym prawdopodobieństwem należy przypuszczać, że takie przypadki będą należały do rzadkości.

Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązania są przełomowe, ponieważ łamią dotychczasowy monopol Sądów w kwestii powoływania Syndyków na Nadzorców czy Zarządców, który wynikał z przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Powyższe uregulowania odpowiadają założeniom ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, gdyż to właśnie dłużnik i wierzyciele powinni mieć mocniejszy wpływ na przebieg postępowań restrukturyzacyjnych, a co za tym idzie także na wybór Nadzorcy sądowego bądź Zarządcy. Wiąże się to niewątpliwie z zaufaniem dłużnika i wierzycieli wobec wskazywanych osób, w kontekście posiadanych przez nich odpowiednich kompetencji i doświadczenia, jako że to właśnie te osoby pełnić będą kluczowe dla skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych role.

Jarosław MROŻEK