Podstawowym założeniem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne jest wdrożenie skutecznych instrumentów, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapobieżenie jego likwidacji.

Nowe przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, za wyjątkiem regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r.  Przepisy dot. CRRU wejdą w życie później, tj. 1 lutego 2018 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub dłużnika niewypłacalnego. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Merytoryczną bazę postępowania restrukturyzacyjnego stanowi, opisany w art. 9 i 10 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Plan restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 9 ustawy, Wstępny plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Zgodnie z art. 10 ustawy, Plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Sędziego-komisarza, Nadzorca sądowy albo Zarządca może zlecić sporządzenie Planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim, czyli np. specjalistom w dziedzinie, objętej działaniami restrukturyzacyjnymi. Osobami trzecimi mogą być np. pracownicy dłużnika lub jego kadra zarządzająca. Nie może nim być sam dłużnik.

Jarosław MROŻEK