Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne Page 2 of 3

Doradcę restrukturyzacyjnego wskazuje dłużnik. Zmiany w prawie.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne zezwala dłużnikom na wskazywanie osób, które będą prowadziły postępowania restrukturyzacyjne.

Zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem Zarządcy lub Nadzorcy sądowego, którymi są osoby posiadające licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

W pierwszym z postępowań restrukturyzacyjnych – Postępowaniu o zatwierdzenie układu, Nadzorcę układu wybiera dłużnik. Nadzorca pełni swoją funkcję na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawieranej z dłużnikiem. Z dwóch kolejnych postępowaniach, tj. w Przyśpieszonym postępowaniu układowym oraz Postępowaniu układowym Nadzorcę sądowego powołuje Sąd restrukturyzacyjny. W Postępowaniu sanacyjnym Zarządcę powołuje jest również Sąd. W ostatnich trzech rodzajach postępowań Sądy powołują na to stanowisko osoby wskazane we wniosku dłużnika, pod warunkiem dołączenia przez niego pisemnej zgody wierzycieli, którzy mają łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności.

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy, zarządca.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne określa, kto może pełnić funkcję Nadzorców sądowych i Zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Co do zasady, funkcje te pełnią osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i licencję Doradcy restrukturyzacyjnego (art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne). Poza tymi osobami, funkcje Nadzorcy sądowego i Zarządcy może pełnić osoba prawna, działająca w formie spółki prawa handlowego (spółka osobowa lub kapitałowa). Ustawa wymaga, aby licencję Doradcy restrukturyzacyjnego posiadali wszyscy, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i całym swoim majątkiem  wspólnicy spółki osobowej (wspólnik spółki jawnej, komplementariusz, partner). Natomiast w przypadku spółki kapitałowej, wymóg posiadania licencji Doradcy restrukturyzacyjnego odnosi się do wszystkich członków zarządu.

Jarosław MROŻEK

Prawo restrukturyzacyjne. Plan restrukturyzacyjny.

Podstawowym założeniem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne jest wdrożenie skutecznych instrumentów, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapobieżenie jego likwidacji.

Nowe przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, za wyjątkiem regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r.  Przepisy dot. CRRU wejdą w życie później, tj. 1 lutego 2018 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub dłużnika niewypłacalnego. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Ustawowa restrukturyzacja w przypadku kredytów bankowych

W dniu 27 listopada 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one istotne zmiany,  m.in. uchylają art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny zostaje wreszcie wyeliminowany z porządku prawnego i banki nie będą mogły się nim już posługiwać.

Co więcej, wspomniana nowelizacja, wprowadza zmianę do art. 75 ustawy Prawo bankowe tj. ustawowy obowiązek banków (a także SKOK-ów) w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Zgodnie z nową regulacją, jeżeli kredytobiorca będzie się opóźniał ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank będzie zobowiązany do wezwania go do zapłaty wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni ale jednocześnie w tym wezwaniu musi się znaleźć informacja o możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Jeżeli kredytobiorca złoży taki wniosek, bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Warunki tej restrukturyzacji powinny zostać uzgodnione pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

W sytuacji, w której bank odrzuci wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, powinien przekazać kredytobiorcy, szczegółowe, pisemne wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Zasady powyższe należy stosować także do umów pożyczek pieniężnych udzielonych przez banki, jak również przez SKOK-i. Banki i SKOKi wymogi te powinny zacząć spełniać najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

Jarosław MROŻEK

Doradca restrukturyzacyjny pełnomocnikiem procesowym

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. rozszerzają katalog pełnomocników procesowych o doradców restrukturyzacyjnych. Ustawodawca znowelizował art. 87 § 1 kpc, wprowadzając do niego zapis umożliwiający osobom posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego występowanie w roli pełnomocników w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

Jarosław MROŻEK

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén