Nowe prawo restrukturyzacyjne. Spotkanie w Szczecinie.

10 marca 2016 r. zapraszam wszystkie osoby, zainteresowane poszerzeniem wiedzy z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego na prezentację pt. „Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje prawne szansą dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością”.

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 86, o godz. 15:00.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa „Prawo restrukturyzacyjne” oraz nowelizacja ustawy „Prawo upadłościowe”. Nowe przepisy prawne wspierają przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych i umożliwiają przeprowadzenie postępowań naprawczych. Celem prezentacji jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz zastosowań praktycznych przepisów ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”, w odniesieniu do dla przedsiębiorców, którzy planują występować w roli dłużnika lub wierzyciela. Nowe narzędzie prawne stwarza szerokie możliwości firmom na wprowadzenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie pozwala odzyskać równowagę finansową w celu kontynuowania działalności gospodarczej.

Formularz wniosku. Upadłość konsumencka.

Od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne planujące złożyć wniosek o upadłość konsumencką mają obowiązek uczynić to na specjalnym formularzu. Wnioski o upadłość konsumencką, składane po wejściu w życie nowelizacji Prawa upadłościowego, uchybiające temu obowiązkowi będą skutkowały wezwaniem dłużnika do uzupełnienia braku przez ponowne złożenie wniosku na formularzu. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje zwrot wniosku. Zwrócony wniosek nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką można pobrać TUTAJ.

Jarosław MROŻEK

Nowe prawo upadłościowe od 1 stycznia 2016 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w Prawie upadłościowym (dalej pu) złagodziły warunki zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Ogólnym warunkiem zwolnienia członka zarządu sp. z o.o., wynikającym z art. 229 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Nowe Prawo upadłościowe w art. 21  ust. 1 określa termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który wynosi 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności (dotychczas obowiązywał okres czternastodniowy). Zmianie uległa również definicja samego stanu niewypłacalności. Na gruncie nowego Prawa upadłościowego zawarte zostało domniemanie, że stan niewypłacalności istnieje, jeżeli zaległości w płatnościach wynoszą co najmniej 3 miesiące (art. 11 ust. 1 pu) lub zobowiązania dłużnika przekraczają  wartość jego majątku przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 11 ust. 2 pu).

Rekordowa liczba upadłości konsumenckich w 2015 r.

Jak poinformował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2015 r. ogłoszono 2 112 upadłości wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckich).

Taka liczba upadłości jest wynikiem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła życie 31 grudnia 2014 r. Od roku obowiązujące przepisy zmieniły bowiem zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiany te spowodowały, że obecnie dużo łatwiej jest ogłosić upadłość osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Najwięcej upadłości konsumenckich w ubiegłym roku ogłoszono w woj. mazowieckim (25,90%), śląskim (10,98%) i wielkopolskim (9,33%).

Doradcę restrukturyzacyjnego wskazuje dłużnik. Zmiany w prawie.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne zezwala dłużnikom na wskazywanie osób, które będą prowadziły postępowania restrukturyzacyjne.

Zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem Zarządcy lub Nadzorcy sądowego, którymi są osoby posiadające licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

W pierwszym z postępowań restrukturyzacyjnych – Postępowaniu o zatwierdzenie układu, Nadzorcę układu wybiera dłużnik. Nadzorca pełni swoją funkcję na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawieranej z dłużnikiem. Z dwóch kolejnych postępowaniach, tj. w Przyśpieszonym postępowaniu układowym oraz Postępowaniu układowym Nadzorcę sądowego powołuje Sąd restrukturyzacyjny. W Postępowaniu sanacyjnym Zarządcę powołuje jest również Sąd. W ostatnich trzech rodzajach postępowań Sądy powołują na to stanowisko osoby wskazane we wniosku dłużnika, pod warunkiem dołączenia przez niego pisemnej zgody wierzycieli, którzy mają łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności.

Page 3 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén